Jaimin Rana

Ph.D. Student, Chemical Biology
Mosalaganti Lab