November 14, 2016

Congratulations to Yukiko Yamashita!

Yukiko has been awarded the 2016 Tsuneko & Reiji Okazaki Award