Qianqian Kang, PhD

Liangyou Rui Lab

7818 MS II

1301 E. Catherine St.

Ann Arbor, MI  48109